Premis extraordinaris de Bachiller

En el dia de hui s’ha publicat al DOGV la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat per al curs 2017-2018 (podeu vore la convocatòria fent clic a continuació: Premis extraordinaris de Batxillerat 2018).

De totes formes, li resumim el procediment a continuació:

  • La data de realització de l’examen serà el 21 de juny de 2018.
  • L’estudiant que complisca els requisits indicats en la convocatòria (nota mitjana igual o superior a 8,75, entre altres) i desitge presentar-se als premis extraordinaris, s’inscriurà en el centre educatiu en el qual ha cursat els estudis de 2n de Batxillerat fins al dia 4 de juny de 2018, inclòs, lliurant la sol·licitud d’inscripció emplenada al seu centre educatiu que s’inclou en l’annex I de la convocatòria i que es troba a l’enllaç que hem indicat al principi d’aquest correu.
  • Els directors i secretaris dels centres en els quals s’inscriuran els estudiants per a les proves es responsabilitzaran de comprovar que en les sol·licituds figuren totes les dades requerides, donaran registre d’entrada en el centre a aquestes sol·licituds, que hauran de conservar en l’arxiu del centre, i completaran el procés d’inscripció a través de l’Oficina Virtual per als centres educatius, segons les indicacions que es publiquen a la resolució.
  • El termini perquè els centres docents envien les seues sol·licituds a través de l’Oficina Virtual per als Centres Educatius començarà el 28 de maig i finalitzarà el 5 de juny de 2018, ambdós inclusivament.

Enviem a continuació el calendari de la convocatòria:

DATES ACTUACIONS
Fins al 4 de juny de 2018 Presentació de sol·licituds d’inscripció de l’alumnat de Batxillerat al seu centre educatiu.
Del 28 de maig al 5 de juny de 2018 Introducció de les sol·licituds d’inscripció per part dels directors/directores o secretaris/secretàries del centre a través de l’OFICINA VIRTUAL OVICE
12 de juny de 2018 Publicació llista provisional d’admesos i exclosos a la pàgina web d’Ordenació Acadèmica: http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
13 i 14 de juny de 2018 Formulació d’al·legacions contra la relació provisional, presentació per part de l’alumnat al centre educatiu
Fins al 15 de juny de 2018 Trasllat de les al·legacions rebudes per part dels directors/directores o secretaris/secretàries del centre a través de l’OFICINA VIRTUAL OVICE
19 de juny de 2018 Publicació llista definitiva d’admesos i exclosos a la pàgina web d’Ordenació Acadèmica: http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios
21 de juny de 2018 Examen
9:00 – Convocatòria dels estudiants
9:30 a 11:30 – Primer exercici (Comentari de text – CLL o VLL- i Primera llengua estrangera)
11:30 a 12:30 – Pausa
12:30 a 14:30 – Segon exercici (Història d’Espanya i la matèria de modalitat triada per l’alumnat)
Fins el 10 de juliol de 2018 Publicació de l’acta de qualificacions al web anteriorment indicat i als centres de realització dels exàmens.
5 dies hàbils posteriors a la publicació de l’acta de qualificacions
Presentació de reclamacions contra les qualificacions
Abans del 30 de setembre de 2018
Publicació al DOGV de l’alumnat premiat